Condiţii

Cine poate solicita şi pe ce motive

Procedură

Unde se poate cere schimbarea numelui şi/ sau prenumelui


 • la oficiul/ compartimentul de stare civilă în a cărei rază teritorială persoana interesată îşi are domiciliul
Identificarea unui motiv temeinic care urmează a fi invocat

vezi motive enumerate de lege

Cum trebuie procedat, practic,

Pasul 1


 • ne prezentăm la funcţionarul stării civile, de la primăria de domiciliu;
 • să avem asupra noastră cartea de identitate, certificatele de stare civilă – original şi copii;
 • complectăm o cerere de publicare a intenţiei de schimbare a numelui/ prenumelui către Monitoul Oficial al României, partea a III-a;
 • la această cerere completată, pe formular tip, anexăm copii de pe cartea de identitate, certificatul de naştere/ căsătorie;
 • solicităm avizarea cererii de către funcţionarul de stării civilă.

Pasul 2

 • se face publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a III-a

Pasul 3

 • Obţinerea cazierului judiciar – pe bază de cerere, făcută personal.
Notă – În mun. Deva, cazierul judiciar se obţine pe strada M. Eminescu, sediul IPJ Hunedoara

Pasul 4

 • efectuarea unor copii simple de pe certificatele de stare civilă (după caz – de naştere/ naştere copil/ căsătorie/ deces al fostului soţ)
 • întocmirea unor declaraţii autentificate la notar – de tip consimţământ, de notorietate etc.
 • efectuarea unor copii simple de pe cartea de identitate a solicitantului/ sentinţa de divorţ, alte acte doveditoare etc
Acte necesare

I.Când petentul este o persoană majoră, peste 18 ani

 • actul de identitate şi certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui, orifinal şi fotocopie; originalul documentelor se restituie solicitantului;
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui (să nu fie mai vechi de un an)
 • dacă este cazul, consimţământul persoanei al cărei nume se solicită a fi purtat, dat în formă autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă:
 • certificatul de cazier judiciar al solicitantului – emis pentru schimbare nume;
 • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • dacă este cazul, încuviinţarea instanţei de tutelă;
 • procura specială şi copia actului de identitate al împuternicitului, în cazul în care schimbarea numelui este solicitată prin împuternicit prin procură specială.
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

II.Când schimbarea numelui priveşte un copil cu vârsta între 0 şi 14 ani

 • cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea instanţei de tutelă, de către tutore.Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî instanâa de tutelă.
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui (să nu fie mai vechi de un an)
 • certificatul de cazier judiciar
  1.            al tatălui – emis pentru schimbare nume
  2.            al mamei – emis pentru schimbare nume;
 • certificatul de naştere al copilui , în original şi fotocopie;;
 • acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicţie ori este declarat mort sau decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti.
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

III.Când schimbarea numelui priveşte un minor cu vârsta între 14 şi 18 ani

 • în plus faţă actele necesare, descrise anterior (la ipoteza II), cererea va fi semnată de minor şi unul din părinţi/ reprezentantul legal
 • pentru solicitanţii care au împlinit vârsta de 14 ani , certificat de cazier judiciar.

Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea de schimbare a numelui şi/ sau prenumelui, însoţită de actele necesare se depun la ghiseul de Stare Civilă Deva

Adresa şi date de contact

 • mun. Deva, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.12 ,jud. Hunedoara
 • nr. de telefon – 0371/421904

Program de lucru cu publicul

 • Pentru a depune actele pentru schimbarea numelui pe cale administrativă este necesar a se face programare pe site-ul evp-deva.ro, Secţiunea Ghişeul 1: certificate de naştere (duplicate, rectificare, schimbare nume, transcrieri U.E, adopţii) şi extrasul multilingv de naştere, după următorul program:
  • LUNI             09,00-16,00
  • MARŢI          11,50-16,00
  • MIERCURI   11,50-18,10
  • JOI               09,00-16,00
  • VINERI         09,00-11,20      
Legislaţie aplicabilă
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată.
Important de ştiut

Ce înseamnă schimbarea numelui

 • schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operaţiune de înlocuire a lor sau numai a unuia dintre ele, la cerere celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o decizie administrativă(prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara)

Diferenţe între MODIFICAREA şi SCHIMBAREA NUMELUI

- între modificarea numelui de familie şi schimbarea acestuia există o deosebire esenţială:

 • modificarea numelui de familie nu se poate produce decât ca efect al modificării raporturilor de familie ale persoanelor fizice (filiaţie, adopţie, căsătorie, divorţ, nulitatea căsătoriei);
 • spre deosebire de modificare, schimbarea numelui nu este legată de vreo schimbare a statutului civil al persoanei;
 • de asemenea, spre deosebire de modificare, pe cale administrativă poate fi modificat nu numai numele, ci şi prenumele.


Referitor la minor

 • schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.
 • schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

Referitor la persoanele căsătorite

 • în cazul în care soţii s-au învoit sa poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ.
 • schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ.
 • Schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei dispoziţii administrative, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere.

Opoziţia la intenţia de schimbare a numelui

 • orice persoana interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 • opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public în a cărui raza de competenta teritorială îşi are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativă.

Ce se întâmplă cu cererea, cine o soluţionează

 • Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele, si, dacă este cazul, cu opoziţiile făcute, se trimit spre soluţionare de către serviciul public local către serviciul public judeţean.
 • Serviciul public judeţean verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege si, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la primirea cererii
 • Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului public la care a fost înregistrată cererea. Serviciul public va incunostinta de îndată solicitantu.
 • Dacă în termen de 90 de zile de la data luării la cunoştinţa cel în cauza nu a ridicat dispozitia, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.
 • Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui.
 • Dovada schimbării numelui se face cu dispoziţia de admitere a schimbării numelui sau cu certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispoziţiei de admitere a schimbării numelui.
 • Despre schimbarea numelui unei persoane vor fi înştiinţate, de către lucrătorul de stare civilă, pe rând – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Paşapoarte şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice.


sus