Declararea naşterii se face în termen de 30 zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la dat decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.
Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenelor de mai sus, dar nu mai târziu de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ teritoriale, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră al României, în a cărei rază/circumscripţie consulară s-a produs evenimentul, în termen de până la 30 de zile de la data solicitării.
Nedeclararea naşterii în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei. (art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 119/1996).


Temei legal
 • Art. 14^2, alin.(1) potrivit Legii 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 31 şi următoarele din   Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Situaţii şi acte necesare

După împlinirea termenului de 30 de zile,dar nu mai târziu de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. Dacă declaraţia de naştere a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale îna cărei rayă s-a produs evenimentul, cu avizul conform la serviciului ppublic comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al D.G.E.P.M.B. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Cererea privind înregistrarea naşterii după împlinirea termenului de 30 de zile se depune, fie la S.P.L.E.P.S.C./primăria competentă să înregistreze naşterea.


-Înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta de până la 14 ani

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • dacă nu există certificat medical constatator al naşterii este necesară expertiza medico-legală cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi, şi sexul persoanei – expertiza se solicită de către ofiţerul de stare civilă, după depunerea cererii şi a documentelor;
 • actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă este cazul în original;
 • certificatul de naştere al mamei / certificatele de naştere ale părinţilor copilului şi actul de identitate al tatălui, în original, în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă, dacă părinţii poartă nume de familie diferit. Declaraţia poate fi dată de tatăl copilului şi la notar, dar fără purtare nume de familie.
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei

-Înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • dacă nu există certificat medical constatator al naşterii este necesară expertiza medico-legală cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi, şi sexul persoanei – expertiza se solicită de către ofiţerul de stare civilă, după depunerea cererii şi a documentelor;
 • actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă este cazul în original ;
 • certificatul de naştere al mamei / certificatele de naştere ale părinţilor copilului şi actul de identitate al tatălui, în original , în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă , dacă părinţii poartă nume de familie diferit. Declaraţia poate fi dată de tatăl copilului şi la notar, dar fără purtare nume de familie.
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei
 • declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată şi, după caz, a părinţilor sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 20, respectiv în anexa nr. 21 din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2011 cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia se dă în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă.
 • se anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm

-Înregistrarea tardivă a naşterii persoanei majore

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • dacă nu există certificat medical constatator al naşterii este necesară expertiza medico-legală cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi, şi sexul persoanei – expertiza se solicită de către ofiţerul de stare civilă, după depunerea cererii şi a documentelor;
 • actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă este cazul în original;
 • certificatul de naştere al mamei / certificatele de naştere ale părinţilor copilului şi actul de identitate al tatălui, în original, în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă, dacă părinţii poartă nume de familie diferit;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei
 • cererea scrisă a declarantului;
 • declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 20, dată în faţa ofiţerului de stare civilă / personalului cu atribuţii de stare civilă;
 • se anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm
 • declaraţia a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, dată în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă;

În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea tardivă a naşterii sale, aceasta dă o declaraţie, potrivit anexei 21^2, în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naştere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Locul înregistrării,
Date de contact,
Program de lucru

Locul

 • înregistrarea naşterii, în mun. Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12 ( clădirea verde de lângă primăria municipiului Deva).

Program de lucru cu publicul

 • Pentru depunerea actelor este necesar a se face programare pe site-ul evp-deva.ro - Secţiunea Ghişeul 1: certificate de naştere (duplicate, rectificare, schimbare nume, transcrieri U.E, adopţii) şi extrasul multilingv de naştere, după următorul program:.
 • LUNI:            09.00-16.00,
 • MARŢI:         11.50-16.00
 • MIERCURI:  11.50-18.10
 • JOI:               09.00-16.00
 • VINERI:         09.00-11.20 
sus