Pentru postul de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului informatică

a) Zilnic:

1.Execută munca de secretariat şi relaţii cu publicul, înregistrează corespondenţa şi documentele (e-mail, petiţii, F.T.P) adresate instituţiei D.P.L.E.P.S.C;

2.După repartizarea corespondenţei prin aplicarea rezoluţiei de către seful ierarhic superior/director executiv, înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru şi urmăreşte rezolvarea acestora deîndată sau în termenele legale, dar şi de clasarea acestora în vederea arhivării.

3.Înregistrează petiţiile adresate de cetăţean în ghiseu sau prin corespondenţă, e-mail sau telefonic, instituţiei şi desfăşoară toate demersurile de verificare, informare asupra situaţiei reclamate în vederea transmiterii spre clasarea sau rezoluţie scrisă petiţionarului, sub îndrumarea directorului executiv;

4.Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul structurii de evidenţa persoanelor;

5.Coordonează aplicarea legislaţiei, ordinelor şi a instrucţiunilor pe linie de evidenta persoanelor, în conformitate cu prevederile legale şi întocmeşte procesul verbal ,, de luare la cunoştinţă şi însuşire a noilor reglementări spre aplicare" de către fiecare lucrător/funcţionar din cadrul structurii de evidenţă (asigură fiecărui lucrător copiile xerox pentru constituirea mapei legislative) cu legi, regulamente, proceduri metodologice, asigură consultanţă juridică pe linie de evidenţa persoanelor în ghiseu, cetăţeanului .

6. Are obligaţia de a deţine mapa individuală de pregătire profesională ( acte normative, ordine, dispoziţii, proceduri de lucru etc.)

7.Centralizează principalii indicatori realizati la nivelul structurii de evidenţă privind situaţiile statistice, sintezele, ce conţin activităţile desfăşurate săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial, anual şi analize ale activităţilor desfăşurate ( staţia mobilă din comune şi la persoanele netrasportabile, prezentările din şcoli privind acţiunea ,,Am 14 ani!") ţine evidenţa permanent al acestor gestiuni statistice/situaţii arhivate în sistem informatizat, create la nivelul structurii pentru a se putea dispune, deîndată, la solicitare scrisă a primarului, presei sau prezentări pe site-ul instituţiei, precum şi realizarea diverselor statistice comparative;

8.Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii între compartimente, intern, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune, în temeiul legii;

9.Realizează comunicări cu personalul din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva, cu celelalte instituţii aflate în subordinea Consiliului Local Deva, alte instituţii publice şi efectuează comunicări către directorul executiv al instutuţiei;

10.Are drept de acces, de gestionare şi lucru cu documente ,,clasificate", drept de acces la date cu caracter personal, formulează în scris, cu sprijinul colegilor, răspunsuri la solicitările de interes public în termenele de răspuns prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;

11.Participă la toate activităţile de relaţii cu publicul ( evidenţă şi stare civilă), audienţe - asigură identificarea/certificarea şi verificarea actelor prezentate de către cetăţean la ghiseu şi transmite informaţii necesare şi asigură consultanţă/mediere cetăţeanului ;

12.Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate din ghiseul de relaţii cu publicul ;

13.Răspunde de securitatea documentelor şi datelor cu caracter personal, conform legii;                                 14.Are obligaţia să păstreze confidenţialitatea documentelor, secretul de serviciu precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care se ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

15.Are obligaţia să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare civilă;

16.Îşi însuşeste şi respectă Regulamentul de Ordine Internă şi Codul Etic din cadrul instituţiei;

17.Îndeplineşte atribuţii privind implementarea prevederilor OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

18.Îşi însuşeşte, respectă şi aplică regulile de sănătate şi securitate în muncă şi a situaţiilor de urgenţă, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cele înscrise în instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, emise prin Dispoziţia Primarului Municipiului Deva ;

19. Îşi însuşeşte, respectă prevederile Regulamentului European nr. 679/2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
20.Participă la toate activităţile de relaţii cu publicul ( evidenţă şi stare civilă), audienţe - asigură identificarea/certificarea şi verificarea actelor prezentate de către cetăţean la ghiseu şi transmite informaţii necesare şi asigură consultanţă/mediere cetăţeanului ;

21.Răspunde de modul în care este selectată, creată, folosită şi păstrată atât arhiva structurii de stare civilă, cât şi arhiva structurii de evidenţa persoanelor şi a direcţiei;

22.Organizează şi asigură conservarea şi utilizarea, în procesul muncii, fisele din evidenţa locală şi evidenţa manuală;

23.Asigură securitatea documentelor de serviciu;

24.Prin Dispoziţia Primarului este desemnat/ă funcţionar de securitate în cadrul direcţiei;

25.Răspunde direct de îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt prevăzute în fişa postului, de modul în care sunt acestea îndeplinite precum şi de respectarea termenelor, răspunde direct în caz de nerespectare a obligaţiilor prevăzute în fişa postului ;

26.Execută alte sarcini prevăzute de lege, dispuse de directorul executiv, cuprinse în dispoziţiile emise de către primar, D.P.C.E.P.Hunedoara, D.E.P.A.B.D.Bucureşti ;

27.Respectă Constituţia României şi Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

28. Pe linie de evidenţa persoanelor şi eliberarea actelor de identitate ( carte de identitate simplă, carte de identitate provizorie, carte electronică de identitate şi aplicarea vizei de reşedinţă):

 • Soluţionează, conform metodologiei de lucru, cererile pentru eliberarea actelor de identitate pentru cazurile prevăzute la art.19 alin. 1 lit.a-k din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile de eliberare a primului act de identitate, după 18 ani, dobândirea/redobândirea cetăţeniei rămâne şi de schimbare a domiciliului din străinătate în România desfăşurând activităţi pentru eliberarea actului de identitate sau înscrierea vizei de reşedinţă ;
 • Verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat ori alt act emis de instituţii sau autorităţi publice;
 • Verifică documentele prezentate şi corectitudinea datelor înscrise de solicitant sau completează ( în programul informatic) Cererea pentru eliberarea Actul de Identitate;
 • Certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul", datează, semnează, scanează documentele şi restituie originalele;
 • Anexează copiile xerox şi chitanţa la cererea cetăţeanului;
 • Înregistrează cererea în Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate sau stabilirea reşedinţei;
 • Preia imaginea solicitantului, în mod corect, respectiv, încadrarea chipului în fotografie, poziţionarea şi orientarea capului privirii şi a umerilor, conform metodologiei de lucru privind preluarea imaginii cetăţenilor;
 • Efectuează, după caz, verificări în următoarele evidenţe: evidenţa operativă, evidenţa informatică sau manuală, centrală;
 • Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, întocmeşte procesul verbal, conform legislaţiei în vigoare;
 • Prezintă şefului serviciului, directorului executiv cererea şi documentele depuse, pentru avizare;
 • Efectuează operaţiunile informatice necesare actualizării a R.N.E.P-ului. şi asociază imaginea preluată solicitantului la datele de stare civilă ale acestuia;
 • Înregistrează fişa de însoţire a lotului de producţie a cărţilor de identitate în registrul constituit în acest sens;
 • Completează cererile titularilor cu datele privind seria şi numărul cărţii de identitate, codul de secretizare, perioada de valabilitate şi numărul cărţii de alegător, dacă este cazul;
 • Eliberează actul de identitate solicitantului/împuternicitului cu procură;
 • Efectuează, în R.N.E.P., menţiunea privind data înmânării actului de identitate;
 • Completează cartea de identitate provizorie şi stabileşte termenul de valabilitate a acesteia;
 • Aplică fotografia cetăţeanului certificat, ştampila cu cod şi timbrul sec pe cartea de identitate provizorie;
 • Preia imaginea, conform procedurii cu maximă responsabilitate şi primeşte documentele necesare eliberării actelor de identitate pentru persoanele cu hadicap, netrasportabile prin actiunea Staţiei mobile-la solicitarea primăriilor prin acţiunea ,,ghiseul mobil", atât la centrele de ingrijire şi de bătrâni, spital sau domiciliul solicitantilor, fără nici o excepţie, se consideră abatere disciplinară dacă nu exercită această atribuţie din fişa postului;
 • Completează cererile de eliberare ale actelor de identitate pe verso la rubricile corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate;                                                
 • Preia şi semnează declaraţiile cetăţenilor date în faţa sa, necesare în diferite situaţii, prevăzute legislativ, Ordonante de Guvern sau Radiogramele D.E.P.A.B.D.Bucureşti;
 • Întocmeşte adrese de verificare, solicitare a datelor ( certificatelor) de stare civilă şi a fotografiei, la alte servicii de evidenţă a persoanelor sau unităţi de poliţie;
 • Întocmeşte adresele de verificare la Direcţia Generală de Paşapoarte sau la structura judeţeană de paşapoarte, dacă este cazul;
 • Anulează menţiunea privind domiciliul în străinătate din paşaportul cetăţeanului care a solicitat schimbarea domiciliului în România, sau anulează, după caz, paşaportul;
 • Aplică eticheta autocolantă pe actul de identitate şi înscrie menţiunea privind reşedinţa solicitată de cetăţean;
 • Informează cetăţenii cu privire la termenul de eliberare al actului de identitate, la preluarea documentelor, în ghiseu;
 • Informează cetăţenii asupra problemelor privind evidenţa persoanelor;
 • Verifică actele de identitate găsite şi procedează la distrugerea celor care au fost înlocuite sau invită cetăţenii pentru a le înmâna în celelalte situaţii;
 • Trimite actele de identitate găsite la serviciile publice de evidenţă a persoanelor pe raza cărora au domiciliile titularii acestor acte;
 • Preia lotul de cărţi de identitate produse de B.J.A.B.D.E.P. Hunedoara şi îl transportă la sediul Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva;
 • Furnizează, în condiţiile legii, date cu caracter personal ale cetăţenilor, pentru persoane fizice sau juridice;
 • Identifică, pe baza menţiunilor operative, elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale impuse;
 • Actualizează R.N.E.P.-ul cu informaţii din comunicările autorităţilor publice centrale şi locale şi alte ministere prevăzute de lege;
 • Actualizează R.N.E.P cu informaţii privind persoana fizică în baza comunicărilor intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi comunicările privind persoanele decedate, cele care au dobândit statutul C.R.D.S., renunţările la cetăţenie;
 • Colaborează cu formaţiunile de poliţie pe timpul controalelor organizate la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor date în urmărire în temeiul legii;
 • Asigură permanenţa în cazul unor situaţii excepţionale, cum ar fi necesitateaa eliberării cărţii de identitate provizorii în cazul persoanelor arestate şi care urmează a fi încarcerate prin prezentarea la serviciu şi în zilele nelucrătoare sau de sărbători legale;
 • Transmite D.P.C.E.P.Hunedoara sintezele şi analizele pe linia de transmitere F.T.P ;

29.Colaborează şi asigură schimbul permanent de date şi de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce îi revin în temeiul legii;
30.Asigură securitatea documentelor serviciului;
31.Respectă confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din lucrări;
32.Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de şeful ierarhic superiori în vederea realizării atribuţiilor de serviciu.
33.Colaborează cu  primăriile localităţilor arondate structurii pe linie de evidenţa persoanelor  privind actiunea Staţiei mobile-,,ghiseul mobil" la solicitarea primăriilor şi instituţiile sanitare, de îngrijire, găzduire, ocrotire ori centrele de servicii sociale sau educative în vederea eliberării actelor de identitate persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, deplasându-se la aceste locaţii, însoţit de poliţistul local sau alte persoane desemnate, 
nedeplasare sau neexercitarea acestei atribuţii va fi notificată  în scris, înregistrată şi analizata la nivelul  conducerii din cadrul primăriei în vederea delurării sancţiunilor prevăzute pentru neducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;  
34.În suplinirea atribuţiei şi la nevoie, în interes de serviciu, asigură deplasarea, după caz, la instituţii sau autorităţi publice, persoane juridice sau persoane fizice, cu respectarea legislaţiei specifice şi asigură ridicarea şi transportarea documentelor la/şi de la parteneri ( corespondenţa, lotul actelor de identitate);

35.Pe linia securităţii şi protecţiei muncii:

 • Are obligaţia să cunoască şi să aplice la locul de muncă prevederile Legii nr. 319/2006 , art.23 (actualizată)-Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Să respecte programul de lucru, conform regulamentului de ordine interioară;
 • Are obligaţia în ghiseu de a purta ecuson de reprezentare, vizibil privind numele/prenumele şi funcţia, când desfăşoară activităţi de lucru cu publicul;
 • Răspunde de managmentul calităţii serviciilor din cadrul ghiseelor de evidenţă şi stare civilă în relaţia cu cetăţeanul;
 • Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice;
 • La părăsirea sediului în interes de serviciu/interes personal este obligat, scris unde se deplasează şi perioada cât lipseşte, având asupra sa biletul de deplasare semnat de către conducătorul unităţii/seful ierarhic superior. Se deplasează la Direcţia Publică Comunitară de Evidenţa Persoanelor Hunedoara, Biroul Judeţean de Administrarea Bazelor de Date Hunedoara, I.P.J.Hunedoara, Poliţia Municipiului Deva, acţiunile cu staţia mobilă cu maşina primăriei ( primăriile de comună) sau a poliţiei locale;
 • Să cunoască regulile de comportare cât şi de intervenţie rapidă, în cazul în care se produc incidente în ghiseu sau se prezinte cetăţeni cu anumite măsuri speciale ( urmărit local, general sau alte fapte menţionate în aplicaţiile informatice operative), cât şi în toate cazurile producerii unor fenomene periculoase (incendii etc.)
 • Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul structuri;
 • Răspunde de instruirea salariaţilor din cadrul direcţiei şi consemnează în mod obligatoriu în fisele individuale de instruire a materialului predat, a duratei şi data instruirii, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a situaţiilor de urgenţă;
 • Păstrează fisele individuale de instruire pentru tot pesonalul din cadrul direcţiei;
 • Asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenele legale, dar şi casarea acestora în vederea arhivării acestora;

b)Săptămânal:

36.Întocmeşte situaţia activităţii săptămânale pentru lucrările executate în evidenţa automatizată, ghiseu;
37. Execută întreţinerea echipamentelor informatice.

c)Lunar:
      38.Întocmeşte statistica activităţilor desfăşurate pe tipuri de lucrări;
      39.Participă la arhivarea documentelor;
      40.Execută la  pregătirea profesională a colegilor;

41.Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe linie de evidenţa persoanelor;

      42.Centralizează principalii indicatori realizaţi la nivel de structură/instituţie şi întocmeşte sintezele, situaţiile      comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
      43.Urmăreşte modul de soluţionare a lucrărilor primite spre rezolvare pe linie de evidenţa personelor;
      44.Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a deciziilor directorului executiv al D.P..L.E.P.S.C, HCL, ROF;
      45.Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru intern etc.
      46.Menţine ordinea şi curăţenia în sediul instituţiei.

 

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului informatică

a) Zilnic:

1.Are obligaţia de a deţine mapa individuală de pregătire profesională ( acte normative, ordine, dispoziţii, proceduri de lucru etc.) şi a se conforma tuturor reglementărilor legislative şi a procedurilor interne de lucru;

2.Participă la toate activităţile de relaţii cu publicul pe linie de evidenta persoanelor, audienţe - asigură identificarea/certificarea şi verificarea actelor prezentate de către cetăţean la ghiseu şi transmite informaţii necesare şi asigură consultanţă/mediere cetăţeanului ;

3.Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate din ghiseul de relaţii cu publicul ;

4.Răspunde de securitatea documentelor şi datelor cu caracter personal, conform legii;                             

5.Are obligaţia să păstreze confidenţialitatea documentelor, secretul de serviciu precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care se ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

6.Are obligaţia să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare civilă;

7.Îşi însuşeste şi respectă Regulamentul de Ordine Internă şi Codul Etic din cadrul instituţiei;

8.Îndeplineşte atribuţii privind implementarea prevederilor OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

9.Îşi însuşeşte, respectă şi aplică regulile de sănătate şi securitate în muncă şi a situaţiilor de urgenţă, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cele înscrise în instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, emise prin Dispoziţia Primarului Municipiului Deva ;

10. Îşi însuşeşte, respectă prevederile Regulamentului European nr. 679/2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
11.Răspunde de modul în care este selectată, creată, folosită şi păstrată atât arhiva structurii de evidenţa persoanelor şi a direcţiei;

12.Organizează şi asigură conservarea şi utilizarea, în procesul muncii , fisele din evidenţa locală şi evidenţa manuală;

13.Asigură securitatea documentelor de serviciu;

14.Răspunde direct de îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt prevăzute în fişa postului, de modul în care sunt acestea îndeplinite precum şi de respectarea termenelor, răspunde direct în caz de nerespectare a obligaţiilor prevăzute în fişa postului ;

15.Execută alte sarcini prevăzute de lege, dispuse de directorul executiv, cuprinse în dispoziţiile emise de către primar, D.P.C.E.P.Hunedoara, D.E.P.A.B.D.Bucureşti ;

16.Respectă Constituţia României şi Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

17. Pe linie de evidenţa persoanelor şi eliberarea actelor de identitate ( carte de identitate simplă, carte de identitate provizorie, carte electronică de identitate şi aplicarea vizei de reşedinţă):

 • Soluţionează, conform metodologiei de lucru, cererile pentru eliberarea actelor de identitate pentru cazurile prevăzute la art.19 alin. 1 lit.a-k din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile de eliberare a primului act de identitate, după 18 ani, dobândirea/redobândirea cetăţeniei rămâne şi de schimbare a domiciliului din străinătate în România desfăşurând activităţi pentru eliberarea actului de identitate sau înscrierea vizei de reşedinţă ;
 • Verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat ori alt act emis de instituţii sau autorităţi publice;
 • Verifică documentele prezentate şi corectitudinea datelor înscrise de solicitant sau completează ( în programul informatic) Cererea pentru eliberarea Actul de Identitate;
 • Certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul", datează, semnează, scanează documentele şi restituie originalele;
 • Anexează copiile xerox şi chitanţa la cererea cetăţeanului;
 • Înregistrează cererea în Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate sau stabilirea reşedinţei;
 • Preia imaginea solicitantului, în mod corect, respectiv, încadrarea chipului în fotografie, poziţionarea şi orientarea capului privirii şi a umerilor, conform metodologiei de lucru privind preluarea imaginii cetăţenilor ;
 • Efectuează, după caz, verificări în următoarele evidenţe: evidenţa operativă, evidenţa informatică sau manuală, centrală;
 • Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, întocmeşte procesul verbal, conform legislaţiei în vigoare;
 • Prezintă şefului serviciului, directorului executiv cererea şi documentele depuse, pentru avizare;
 • Efectuează operaţiunile informatice necesare actualizării a R.N.E.P-ului. şi asociază imaginea preluată solicitantului la datele de stare civilă ale acestuia;
 • Înregistrează fişa de însoţire a lotului de producţie a cărţilor de identitate în registrul constituit în acest sens;
 • Completează cererile titularilor cu datele privind seria şi numărul cărţii de identitate, codul de secretizare, perioada de valabilitate şi numărul cărţii de alegător, dacă este cazul;
 • Eliberează actul de identitate solicitantului/împuternicitului cu procură;
 • Efectuează, în R.N.E.P., menţiunea privind data înmânării actului de identitate;
 • Completează cartea de identitate provizorie şi stabileşte termenul de valabilitate a acesteia;
 • Aplică fotografia cetăţeanului certificat, ştampila cu cod şi timbrul sec pe cartea de identitate provizorie;
 • Preia imaginea, conform procedurii cu maximă responsabilitate şi primeşte documentele necesare eliberării actelor de identitate pentru persoanele cu hadicap, netrasportabile prin actiunea Staţiei mobile-la solicitarea primăriilor prin acţiunea ,,ghiseul mobil", atât la centrele de ingrijire şi de bătrâni, spital sau domiciliul solicitantilor, fără nici o excepţie, se consideră abatere disciplinară dacă nu exercită această atribuţie din fişa postului;
 • Completează cererile de eliberare ale actelor de identitate pe verso la rubricile corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate;
 • Preia şi semnează declaraţiile cetăţenilor date în faţa sa, necesare în diferite situaţii, prevăzute legislativ, Ordonante de Guvern sau Radiogramele D.E.P.A.B.D.Bucureşti;
 • Întocmeşte adrese de verificare, solicitare a datelor ( certificatelor) de stare civilă şi a fotografiei, la alte servicii de evidenţă a persoanelor sau unităţi de poliţie;
 • Întocmeşte adresele de verificare la Direcţia Generală de Paşapoarte sau la structura judeţeană de paşapoarte, dacă este cazul;
 • Anulează menţiunea privind domiciliul în străinătate din paşaportul cetăţeanului care a solicitat schimbarea domiciliului în România, sau anulează, după caz, paşaportul;
 • Aplică eticheta autocolantă pe actul de identitate şi înscrie menţiunea privind reşedinţa solicitată de cetăţean;
 • Informează cetăţenii cu privire la termenul de eliberare al actului de identitate, la preluarea documentelor, în ghiseu;
 • Informează cetăţenii asupra problemelor privind evidenţa persoanelor;
 • Verifică actele de identitate găsite şi procedează la distrugerea celor care au fost înlocuite sau invită cetăţenii pentru a le înmâna în celelalte situaţii;
 • Trimite actele de identitate găsite la serviciile publice de evidenţă a persoanelor pe raza cărora au domiciliile titularii acestor acte;
 • Preia lotul de cărţi de identitate produse de B.J.A.B.D.E.P. Hunedoara şi îl transportă la sediul Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva;
 • Furnizează, în condiţiile legii, date cu caracter personal ale cetăţenilor, pentru persoane fizice sau juridice;
 • Identifică, pe baza menţiunilor operative, elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale impuse;
 • Actualizează R.N.E.P.-ul cu informaţii din comunicările autorităţilor publice centrale şi locale şi alte ministere prevăzute de lege;
 • Actualizează R.N.E.P cu informaţii privind persoana fizică în baza comunicărilor intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi comunicările privind persoanele decedate, cele care au dobândit statutul C.R.D.S., renunţările la cetăţenie;
 • Colaborează cu formaţiunile de poliţie pe timpul controalelor organizate la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor date în urmărire în temeiul legii;
 • Asigură permanenţa în cazul unor situaţii excepţionale, cum ar fi necesitateaa eliberării cărţii de identitate provizorii în cazul persoanelor arestate şi care urmează a fi încarcerate prin prezentarea la serviciu şi în zilele nelucrătoare sau de sărbători legale;
 • Transmite D.P.C.E.P.Hunedoara sintezele şi analizele pe linia de transmitere F.T.P ;

18.Colaborează şi asigură schimbul permanent de date şi de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce îi revin în temeiul legii;;
19.Respectă confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din lucrări;
20.Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de şeful ierarhic superiori în vederea realizării atribuţiilor de serviciu.
21.Colaborează cu  primăriile localităţilor arondate structurii pe linie de evidenţa persoanelor  privind actiunea Staţiei mobile-,,ghiseul mobil" la solicitarea primăriilor şi instituţiile sanitare, de îngrijire, găzduire, ocrotire ori centrele de servicii sociale sau educative în vederea eliberării actelor de identitate persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, deplasându-se la aceste locaţii, însoţit de poliţistul local sau alte persoane desemnate, 
nedeplasare sau neexercitarea acestei atribuţii va fi notificată  în scris, înregistrată şi analizata la nivelul  conducerii din cadrul primăriei în vederea delurării sancţiunilor prevăzute pentru neducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;  
22.În suplinirea atribuţiei şi la nevoie, în interes de serviciu, asigură deplasarea, după caz, la instituţii sau autorităţi publice, persoane juridice sau persoane fizice, cu respectarea legislaţiei specifice şi asigură ridicarea şi transportarea documentelor la/şi de la parteneri ( corespondenţa, lotul actelor de identitate);

23.Pe linia securităţii şi protecţiei muncii:

 • Are obligaţia să cunoască şi să aplice la locul de muncă prevederile Legii nr. 319/2006 , art.23 (actualizată)-Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Să respecte programul de lucru, conform regulamentului de ordine interioară;
 • Are obligaţia în ghiseu de a purta ecuson de reprezentare, vizibil privind numele/prenumele şi funcţia, când desfăşoară activităţi de lucru cu publicul;
 • Răspunde de managmentul calităţii serviciilor din cadrul ghiseelor de evidenţă şi stare civilă în relaţia cu cetăţeanul;
 • Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice;
 • La părăsirea sediului în interes de serviciu/interes personal este obligat, scris unde se deplasează şi perioada cât lipseşte, având asupra sa biletul de deplasare semnat de către conducătorul unităţii/seful ierarhic superior. Se deplasează la Direcţia Publică Comunitară de Evidenţa Persoanelor Hunedoara, Biroul Judeţean de Administrarea Bazelor de Date Hunedoara, I.P.J.Hunedoara, Poliţia Municipiului Deva, acţiunile cu staţia mobilă cu maşina primăriei ( primăriile de comună) sau a poliţiei locale;
 • Să cunoască regulile de comportare cât şi de intervenţie rapidă, în cazul în care se produc incidente în ghiseu sau se prezinte cetăţeni cu anumite măsuri speciale ( urmărit local, general sau alte fapte menţionate în aplicaţiile informatice operative), cât şi în toate cazurile producerii unor fenomene periculoase (incendii etc.)
 • Asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenele legale, dar şi casarea acestora în vederea arhivării acestora;

b)Săptămânal:

24. Execută întreţinerea echipamentelor informatice.

c)Lunar:
      25.Participă la arhivarea documentelor;

      26.Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe linie de evidenţa persoanelor;

      27.Centralizează principalii indicatori realizaţi la nivel de structură/instituţie şi întocmeşte sintezele, situaţiile      comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
      28.Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a deciziilor directorului executiv al D.P..L.E.P.S.C, HCL, ROF;
      29.Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru intern etc.
      30.Menţine ordinea şi curăţenia în sediul instituţiei.

sus