Baza legală de funcţionare

Actele normative care reglementează organizarea, functionarea si solutionarea problemelor de competenţa Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva:

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului 295/2021, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutul actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
 3. Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila ;
 4. Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Hotararea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata cu modificarile ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul Ministrului administratiei si internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea ghiseului unic in cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;
 9. Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
 12. Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 223/2002;
 13. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Regulamentul nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
 16. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea proceselor;
 19. Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil;
 20. Hotararea Guvernului nr. 1367/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

 

 

sus