În această situaţie sunt cetăţenii care au dobândit cetăţenia română, iar la data dobândirii aveau permis de şedere pe termen lung în România


DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; - ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al SEP Deva 

 • actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;

 • certificatul de naştere original;

 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz, original;

 • certificatul/hotărârea de divorţ, inclusiv convenţia referitoare la copii, dacă este cazul, original;

Notă: dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original ;

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu Acte care fac dovada adresei de domiciliu original; pentru domiciliile din mediul rural este necesară o Adeverinţă cu adresa exactă a imobilului, emisă de către  Primaria Comunei, compartimentul Registrul Agricol - in original;

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

 • certificatul constatator al cetăţeniei române eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original;

 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe.


NOTA:


În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, solicitantul se v-a adresa Autorităţii Naţională pentru Cetăţenie pentru clarificarea cetăţeniei.


La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoresti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate si investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate. De asemenea şi aceste trebuie înregistrate în actele de stare civilă româneşti.

Solicitantii a căror naştere sau căsătorie nu a fost inregistrată in registrele de stare civilă romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

IMPORTANT

 • cererea nu se completează pe verso de către solicitant

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

 • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.


NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.


sus