În această situaţie sunt cetăţenii care au dobândit cetăţenia română, iar la data dobândirii NU aveau permis de şedere pe termen lung în România, cetăţenii români care deţin paşaport de cetăţen roman cu domiciliul în străinătate.


DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; - ANEXA 15 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al SEP Deva

 • actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;

 • certificatul de naştere original şi copie;

 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz, original şi copie;

 • certificatul/hotărârea de divorţ, inclusiv convenţia referitoare la copii, dacă este cazul după caz, original şi copie;

Notă: dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu Acte care fac dovada adresei de domiciliu original şi copie;

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

 • certificatul constatator al cetăţeniei române eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi copie; SAU

 • paşaportul de cetăţean roman cu domiciliu în străinătate, original şi copie, inclusive paginile cu vize

 • un document eliberat de autorităţile străine, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate strain, dacă deţine un astfel de document, original şi copie;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe


NOTA:


În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, solicitantulse va adresa Autorităţii Naţională pentru Cetăţenie pentru clarificarea cetăţeniei.


La eliberarea actului de identitate, solicitantul va prezenta pasaportul de cetăţean roman cu domiciliul în străinătate pentru a fi anulat.

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă romane, iar pentru hotărârile judecătoresti privind statutul civil al titularului, pronunţate in străinătate si investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate. De asemenea şi aceste trebuie înregistrate în actele de stare civilă româneşti.

Solicitantii a căror naştere sau căsătorie nu a fost inregistrată in registrele de stare civilă romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

În situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăteniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, faptul că solicitantul este cetătean român.

IMPORTANT

 • cererea nu se completează pe verso de către solicitant

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

 • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.


NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.


sus