Reguli generale

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă - de naştere, căsătorie ori deces  - sau ulterior pe baza cererii depuse de titular sau alte persoane îndreptăţite.


Prin sintagma "alte persoane îndreptăţite", în înţelesul legii, sunt asimilaţi:

 1. părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani
 2. soţul supravieţuitor ori descendenţii persoanei decedate
 3. reprezentanţii legali, în cazul celor puşi sub interdicţie

Persoanele care au domiciliul în alte localităţi, din România, decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă pot depune cererea la primăria în raza căreia îşi au domiciliul ori reşedinţa, indicând primăria unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.

În toate cazurile cetăţenii interesaţi să obţină înscrisuri referitoare la înregistrări de stare civilă vor trebui să aibă asupra lor act de identitate valabil.
În  caz de
- pierdere
- furt
- distrugere
- preschimbare
a certificatelor
de stare civilă

Persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care vechiul certificat a fost pierdut, furat sau distrus, respectiv precizarea că certificatul iniţial se depune pentru preschimbare.


Cui se eliberează certificat de stare civilă, duplicat

1.  Certificatul de naştere se eliberează titularului actului

 • pentru minorii care nu au acte de identitate, certificatul de naştere se  eliberează părintelui;
 • pentru minorii, cu vârsta între 14 şi 18 ani, titulari ai unor cărţi de identitate emise, certificatul de naştere se eliberează la cererea acestora şi în prezenţa unuia dintre părinţi ori a reprezentantului legal;
 • pentru persoana majoră (18 ani) certificatul de naştere se eliberează acestuia sau persoanei împuternicite de aceasta cu procură specială;
 • certificatele de naştere se pot elibera şi altor persoane împuternicite, de către titular:
 • prin procură specială autentificată la notar (după caz - simplă/ cu apostille/ supralegalizat - funcţie de ţara în care a fost întocmită);

2. Cerificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi

 • certificatele de căsătorie se pot elibera şi altor persoane împuternicite, de către unul dintre soţi: 
 1. prin procură specială autentificată la notar (după caz - simplă/ cu apostille/ supralegalizat - funcţie de ţara în care a fost întocmită);
 2. pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunea corespunzătoare de - încetare a căsătoriei prin decesul soţului/ desfacere a căsătoriei prin divorţ.

3. Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite, ori, cu aprobarea primarului municipiului Deva, altor persoane care justifică un interes legitim.

 • certificatele de deces se pot elibera:
  •  persoanelor împuternicite prin procură specială autentificată la notar (după caz - simplă/ cu apostilă/ supralegalizată - în funcţie de ţara în care a fost întocmită);
  • avocaţilor împuterniciţi de persoanele îndreptăţite să primească certificatele de deces, în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Program de lucru cu publicul 

 • LUNI, MARŢI, JOI, VINERI între orele 8:30 - 16:30;
 • MIERCURI între orele 8.30 - 18:30

        Menţionăm că solicitanţii pot face o rezervare on-line pentru depunerea cererii, astfel încât, atunci când vor ajunge la ghişeu să fie preluaţi potrivit orei rezervate, în caz contrar, se aplică regula ”PRIMULUI VENIT”

Se pot face rezervăzi on -line (accesând aici secţiunea Rezervare certificat de deces, ghişeul 5) după următorul program:

 • LUNI între orele 15:20 - 16:00
 • MARŢI între orele 14:00 - 16:00
 • MIERCURI între orele 15.20 - 18:00
 • JOI între orele 08:30 - 09:50
 • VINERI între orele 08.30:16:00
 • cu excepţia sărbătorilor legale.
Dovada stării civile

Dovada stării civile

 • este un înscris, sub forma unei scrisori, adresat solicitantului, care atestă existenţa unei înregistrări în evidenţele de stare civilă

Persoanele care nu deţin, pe seama unor rude, decedate, certificate de stare civilă, dar au nevoie de înscrisuri privind înregistrarea naşterii ori căsătoriei aparţinătorilor (dovada rudeniei fiind necesară), pot solicita dovada stării civile.

Dovada stării civile se eliberează, la cerere, pentru a atesta statutul unei persoane de - necăsătorit, divorţat, văduv, etc, care serveşte titularului pentru încheierea căsătoriei în străinătate.

Extrasul de stare civilăEliberarea Anexei 24


Extrasele de stare civilă, pentru uz oficial,

 • atestă înregistrarea de stare civilă precum şi istoricul modificărilor intervenite în statutul civil al titularilor

- eliberarea extraselor pentru uzul oficial: 

 • la cererea scrisă a D.E.P.A.B.D., a serviciilor publice comunitare judeţene/locale de evidenţă a persoanelor, a Direcţiei Generale de Paşapoarte, a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, a instanţelor judecătoreşti, a parchetelor sau a poliţiei, instituţiile deţinătoare transmit extrase pentru uz oficial, însoţite, după caz, de copii ale înscrisurilor care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă.
 • instituţiile cu atribuţii în protecţia copilului şi Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie pot solicita instituţiilor deţinătoare, în situaţii justificate, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă.
 • în cazuri punctuale, temeinic justificate, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă se eliberează la cererea notarilor publici, camerei notarilor publici, Uniunii Naţionale a Notarilor publici din România şi executorilor judecătoreşti.

Comunicarea datelor înscrise în actele de stare civilă se poate face, în cazuri temeinic justificate, la cererea autorităţilor şi instituţiilor publice, altele decât cele cu atribuţii legale în materie, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale.


 • Anexa nr. 24 sau ”Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale”, reprezintă un act prin care  ofiţerul de stare civilă delegat de secretarul general al municipiului Deva comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu.


 • Acte necesare eliberării Anexei nr. 24:

- certificat de deces,

- certificat de atestare fiscală, (în situaţia în care moştenitorul nu depune certificatul de atestare fiscală, ofiţerul de stare civilă îl solicită de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale, în temeiul dispoziţiilor art. 69, alin. (4) Cod procedură fiscală;

- CI moştenitor/ împuternicit/ reprezentant legal,

- testamentul sau orice alt act autentificat din care să rezulte dreptul de a moşteni al solicitantului, în situaţia în care acesta nu este moştenitor legal.


 •  Informaţii generale despre moştenitorii legali:

Moştenitorii legali sunt, potrivit dispoziţiilor art. 963 Cod civil soţul supravieţuitor, dacă la data deschiderii moştenirii nu există o hotărâre de divorţ definitivă şi rudele defunctului, în ordinea stabilită de Codul civil, respectiv:

a) descendenţii (copiii şi urmaşii lor în linie dreaptă la nesfârşit)

b) ascendenţii privilegiaţi (părinţii: tata/mama)

c) colateralii privilegiaţi (fraţii/surorile)

d) ascendenţii ordinari (rudele în linie dreaptă ascendentă ale defunctului, de ex. bunic/bunică)

e) colateralii ordinari (rudele colaterale ale defunctului, cu excepţia colateralilor privilegiaţi, până la gradul al patrulea inclusiv).


 • Descendenţii defunctuluiînlătură moştenitorii din celelalte clase, mai puţin pe soţul supravieţuitor şi vin la moştenire în ordinea proximităţii gradului de rudenie.
 • Potrivit dispoziţiilor art. 1086-1087 Cod civil, moştenitorii rezervatari vin la moştenire chiar împotriva voinţei defunctului, manifestată prin liberalităţi sau dezmoşteniri, astfel încât şi aceştia vor fi trecuţi în Anexa 24, chiar dacă declarantul moştenitor prezintă un testament.


 • sunt moştenitori rezervatari:

a) soţul supravieţuitor,

b) descendenţii privilegiaţi;

c) ascendenţii privilegiaţi ai defucntului.
sus