BIBLIOGRAFIA:
1.Constituţia României, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;
2. Ordonanţa nr. 137 / 2000, republicată, privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare - MONITORUL OFICIAL nr. 166 / 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 202 / 2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – MONITORUL OFICIAL nr. 326 / 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ - MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019, cu modificările şi completările ulterioare;
* PARTEA VI - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice - Titlul I – Dispoziţii generale, Titlul II - Statutul funcţionarilor publici;
5. Legea nr. 119 / 1996, republicată, cu privire la actele de stare civilă – MONITORUL OFICIAL nr. 339 / 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea nr. 64 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă – MONITORUL OFICIAL nr. 151 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa nr. 41 / 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice – MONITORUL OFICIAL nr. 68 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa nr. 97 / 2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români – MONITORUL OFICIAL nr. 719 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare ;
9. Hotărârea nr. 295 / 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil – MONITORUL OFICIAL nr. 312 / 2021;
10. Regulamentul (UE) 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)  - JURNAL OFICIAL L nr. 119 din 4 mai 2016 - Capitolul I Dispoziţii generale, Art. 1 – 4.
         - Capitolul III Drepturile persoanei vizate - Secţiunea 1 - Transparenţă şi modalităţi
                                                                   - Secţiunea 2 - Informare şi acces la date cu caracter personal
11. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva disponibil pe site-ul www.evp-deva.ro
- Atribuţii pe linie informatică

TEMATICA
- reglementări privind principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor;
- reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare;
- reglementări privind măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex;
-reglementări privind funcţia publică;
- reglementări privind actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc, întocmirea actelor de stare civilă, înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă, reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă, anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor, conţinutul şi forma actelor de stare civilă, păstrarea registrelor de stare civilă, contravenţiile;
- reglementări privind exercitarea atribuţiilor de stare civilă, înregistrarea actelor de stare civilă, înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă, reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă, anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, atribuirea, înscrierea şi gestionarea C.N.P., înregistrarea actelor de stare civilă în caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de menţinere a păcii sau în scop umanitar, eliberarea certificatelor de stare civilă, constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către ofiţerul de stare civilă, dispoziţiile finale şi tranzitorii;
- reglementări privind schimbarea numelui pe cale administrativă ;
- reglementări privind privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români ;
- reglementări privind organizarea evidenţei persoanelor, înregistrarea şi actualizarea datelor privind persoana fizică, eliberarea actelor de identitate, stabilirea reşedinţei, furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. ;
- reglementări privind obiectul şi obiectivele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, domeniul de aplicare material, domeniul de aplicare teritorial, definiţii ;  transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate ;  informarea şi accesul la datele cu caracter personal ;
- reglementări privind atribuţiile pe linie de informatică ale Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva .


 

sus