Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În cazul în care declaraţia de primire în spaţiu este dată la notarul public din străinătate, procura trebuie supralegalizată cu apostila de HAGA în străinătate (excepţie fac documentele emise în Austria), iar ulterior, tradusă şi legalizată în România.

În cazul în care dovada adresei de domiciliu se face cu un contract de închiriere sau de comodat încheiat în condiţii de validitate nu este necesar acordul proprietarului.

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă în care solicitantul locuieşte efectiv (a se vedea lit.c de mai sus), nu exclud declaraţia scrisă a găzduitorului de primire în spaţiu.

Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei. Dacă imobilul respectiv a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesară prezenţa ambilor soţi.

În situaţia în care imobilul este deţinut în copropietate de mai multe persoane, declaraţia de consimţământ poate fi dată de oricare dintre propietari, cu excepţia cazului în care aceştia se află în litigiu pentru acel imobil, situaţie în care este necesar ca toţi propietarii să-şi dea consimţământul.

În cazul în care este instituit uzufructul asupra imobilului declaraţia de primire în spaţiu o dă:

  • In cazul în care uzufructuarul asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimţământul nudului proprietar

  • Dacă nudul proprietar sau o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia uzufructuarului 

În cazul în care este instituit un drept de abitaţie în imobil declaraţia de primire în spaţiu dă:

  • In cazul în care titularul dreptului de abitaţie solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimţământul nudului proprietar

  • Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia titularul dreptului de abitaţie

  • Dacă o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate este necesar atât acordul nudului proprietar, cât şi cel al titularului dreptului de abitaţie.

 

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie ANEXA 13 - pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate. Declaraţia dată în aceste condiţii se reţine în original.

In procura dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu în original şi copie xerox.

Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane.

sus